[Distribution Centers]화성 제기리 물류센터

준공년도 : 2022

위치 : 경기도 화성시 정남면 제기리 184번지

대지면적 : 68,438.00㎡

연면적 : 106,076.61㎡

용도 : 창고시설

규모 : 지하2층/지상4층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved