[Distribution Centers]HDC I&CONS 안성 물류센터

준공년도 : 2025

위치 : 경기도 안성시 원곡면 성은리 산15번지

대지면적 : 62,000.00㎡

연면적 : 175,614.86㎡

용도 : 창고시설

규모 : 지하3층/지상3층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved