[Project Management]홍제 제3구역 도시환경 정비사업 / 주상복합 개발사업

연도 : 2014

위치 : 서울특별시 구로구 구로동

대지면적 : 3,306.00㎡

연면적 : 17,363.42㎡

용도 : 자동차관련시설 (주차전용건축물)

규모 : 지상9층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved