[Remodeling Projects]명동 한국전력 사옥(안)

준공년도 : 2015

위치 : 서울특별시 중구 을지로2가 199-4

대지면적 : 2,593.90㎡

연면적 : 12,820.16㎡

용도 : 업무시설

규모 : 지하1층/지상9층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved