[Distribution Centers]인천 신항 물류센터

준공년도 : 2021

위치 : 인천광역시 연수구 송도동 588-1(B)번지

대지면적 : 16,818.00㎡

연면적 : 23,256.43㎡

용도 : 창고시설

규모 : 지상3층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved