[Distribution Centers]평택 고렴리 물류센터

준공년도 : 2022

위치 : 경기도 평택시 청북읍 고렴리 평택고렴일반산업단지

대지면적 : 50,980.30㎡

연면적 : 199,879.28㎡

용도 : 창고시설

규모 : 지하1층/지상7층

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved