[Remodeling Projects]부산 웨스틴조선비치호텔

준공년도 : 1997

위치 : 부산광역시 해운대구 우동

용도 : Hotel

규모 : 지상9층,지하2층

업무범위 : 건축설계, 인허가 시공감리, 기계전기 실사 및 설계, 인테리어 코디네이션

CEO : 김재학 ㅣ Business License : 220-81-59481
Address : 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093 | E-mail : info@dugacc.com

CEO : 김재학

Business License : 220-81-59481

E-mail : info@dugacc.com

TEL : +82 2-548-5091 | Fax : +82 2-548-5093
서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디세종타워 18층

©2020 DUGA. All rights reserved